0407576816

Siltakatu 14 A 10, 80100 Joensuu mikko.lohilahti@perheterapiakeskus.fi

Tietosuojaseloste

Rekisterin nimi ja rekisterinpitäjän yhteystiedot

 

Joensuun Perheterapiakeskus Oy:n asiakas- ja potilastietorekisteri

Postiosoite: Siltakatu 14 A 10 80100 JOENSUU

Y-tunnus: 2511849-4

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Psykoterapia-asiakkaan hoidon suunnittelu sekä toteutus ja psykoterapiapalveluiden laskuttaminen.

Rekisterin tietosisältö

 

 • Asiakkaan nimi henkilötunnus, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 • Alaikäisen asiakkaan huoltajien nimet ja yhteystiedot
 • Asiakkaan yhdyshenkilöiden (esim. omalääkäri, lähiomaiset, omahoitaja) yhteystiedot
 • Terapian toteuttamisen ja suunnittelun kannalta välttämättömät/tarpeelliset tutkimus- ja hoitotiedot
 • Maksusitoumustiedot
 • Asiakaspalautteet
 • Terapiakäyntikerrat, niiden päivämäärät ja toteutumispaikat
 • Rekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä (EU:n tietosuoja-asetukset 2016/679, Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 13§, 785/1992)
 • Psykoterapeuttia sitoo salassapitovelvollisuus eikä rekisterin tietoja yhdistetä muihin rekistereihin

Rekisterin tiedotustavat

 

Asiakasta sekä alaikäisen asiakkaan huoltajia informoidaan tietosuojaselosteesta terapiasopimusta laadittaessa. Tietosuojaseloste on nähtävillä nettisivuilla osoitteessa http://www.perheterapiakeskus.fi/tietosuojaseloste/

Säännönmukaiset tietolähteet

 

 • Asiakkaan ilmoittamat tiedot ja alaikäisen asiakkaan huoltajan ilmoittamat tiedot
 • Asiakkaan suostumuksella asiakkaan omaisilta, KELAlta sekä lähettäviltä/hoitavilta tahoilta saadut tiedot
 • Tutkimuksen ja hoidon yhteydessä muodostuneet tiedot

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

 

 • Tietoja luovutetaan vain lakiin perustuen (Potilaslaki 785/1992/13§, muut 653/2000) tai asiakkaan tai alaikäisen asiakkaan huoltajan luvalla tehtyä terapiasopimusta/- suunnitelmaa noudattaen
 • Tietojen säännönmukainen luovutus asiakkaan tai hänen omaisensa/vanhempiensa antamalla kirjallisella luvalla: lausunnot terapiajakson päättyessä palvelun tilaajalle (esim. Kela, maksusitoumuksen antanut taho esim hyvinvointialue), lausunnot psykoterapia-arvioista palvelun tilaajalle (maksusitoumuksen antanut taho esim hyvinvointialue), lausunnot asiakkaille tai heidän omaisille/vanhemmille hoitojakson päättyessä
 • Potilastiedot ovat salassa pidettäviä ja tietoja käsitellään vain hoitosuhteeseen liittyen
 • Jatkohoitotilanteessa tietoja voidaan luovuttaa potilasasiakirjoihin merkityllä suostumuksella asiakkaan yksilöimälle toiselle terveydenhuollon toimintayksikölle/ ammattihenkilölle
 • Tietojenluovutus kirjallisella suostumuksella tai lakisäädöksen perusteella vakuutusyhtiölle
 • Asiakastietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin suojauksen periaatteet

 

 • Asiakasrekisteri on sähköinen (Diarium-potilaskortisto) ja koostuu sähköisistä dokumenteista
 • Asiakastietoihin ja dokumentteihin pääsy vain rekisterin pitäjällä itsellään (psykologi/perheterapeutti Mikko Lohilahti)

Rekisteröidyn oikeudet

 

 • Oikeus saada pääsy omiin henkilötietoihin
 • Oikaisu- ja poisto-oikeus
 • Vastustamis- ja rajoittamisoikeus
 • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
 • Oikeus peruuttaa suostumus
 • Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
 • Tiedon korjaaminen ja sen toteutuminen: Oikaispyyntö kirjallisena rekisterinpitäjälle
 • Tarkastusoikeus ja sen toteutuminen (Henkilötietolaki 26§), lisä-tietoja: https://tietosuoja.fi/kun-haluat-tarkastaa-tietosi: Pyyntö rekisterinpitäjälle

Tietoturvaloukkauksesta ilmoittaminen

 

Rekisterinpitäjän on ilmoitettava mahdollisista tietoturvaloukkauksista viivytyksettä rekisteröidylle. Tietoturvaloukkauksesta on ilmoitettava valvontaviranomaiselle viivytyksettä ja mahdollisuuksien mukaan 72 tunnin sisällä tietoturvaloukkauksen ilmitulosta.

Kaikissa tietosuojaselosteeseen ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä otettava yhteys rekisterinpitäjään, eli Psykologi Mikko Lohilahteen.

 

Joensuussa 26.2.2023

Tj Mikko Lohilahti

Joensuun Perheterapiakeskus Oy